ing' ); ?>
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/mateusiak/ftp/katalogszlachty/includes/framework.php:128) in /home/mateusiak/ftp/katalogszlachty/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/mateusiak/ftp/katalogszlachty/includes/framework.php:128) in /home/mateusiak/ftp/katalogszlachty/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mateusiak/ftp/katalogszlachty/includes/framework.php:128) in /home/mateusiak/ftp/katalogszlachty/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Ustawa o Kancelarii Heroldii Królestwa Polskiego

postheadericon Ustawa o Kancelarii Heroldii Królestwa Polskiego

 

RADA STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO.

W wykonaniu art. 54 Prawa o Szlachectwie w Królestwie Polskiem, w zamiarze wskazania porządku, zakresu działa i odpowiedzialności Kancellaryi Heroldyi, stanowi następujące przepisy:


TYTUŁ  I

Otwarcie urzędowania.

Artykuł 1. Heroldya rozpocznie urzędowanie swoje od wykonania i podpisania, w obec Prezesa, przez członków Wydziału Stałego przysięgi na rotę: ? Ja NN. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, iż pełniąc powierzony mi Urząd Członka Heroldyi ( mianowany członek z Referendarzy Stanu przyda ? zarazem Dyrektora Kancellaryi tejże?) i przestrzegając sekretu Izby, nietylko najściślej przepisy prawa, i wydanych lub wydać się mających instrukcyj wykonywać będę, nie uwodząc się żadnym dla stron osobistym względem, przyjaźnią, wdzięcznością , zemstą, nienawiścią, prośbami; ale nadto zaręczam, że w pełnieniu tego obowiązku, poświęcę czas, pracę i siły moje tak, ażebym zachował wierne świadectwo nienadwerężonego sumienia. ? Tak mi Boże dopomóż, i niewinna Syna Jego męko.? Takąż przysięgę przed tymże Prezesem wykonają członki wydziałów tymczasowych, przez Namiestnika Królestwa urządzić się mających.

Art. 2. Wszyscy inni urzędnicy i oficyaliści Heroldyi, wykonają przed Prezesem Wydziału Stałego, właściwe dla każdego stopnia niżej przepisane przysięgi.

Art. 3. W myśl art. 7 i 55 Prawa, Wydział Stały wyda niezwłocznie przez pisma publiczne ogłoszenie o rozpoczęciu i miejscu swego urzędowania, oznaczając dzień, od którego liczonym być ma bieg prekluzyjnego czasu, tak względem osób zamieszkałych w Królestwie lub Cesarstwie, jak względem przebywających za granicą z zezwolenia Rządu.


TYTUŁ II

Skład Kancellaryi Heroldyi.

Art. 4. Kancellaryja Heroldyi Wydz. Stałego składa się z następujących Urzędników i Oficyalistów:

a, z jednego Assessora Heroldycznego;

b, z jednego Rysownika, kierującego częścią techniczną przez pierwsze dwa lata;

c, z jednego Kontrollera prowadzącego prawem przepisane księgi;

d, z jednego Sekretarza Protokolisty;

e, z trzech Sekretarzy Sekcyjnych, z których jeden do języka rosyjskiego;

f, z jednego Archiwisty;

g, z jednego Dziennikarza, razem Expedytora;

h, z dwóch pomocników rysownika na pierwszy rok;

i, z dwóch kaligrafów na pierwszy rok;

k, z sześciu Podsekretarzy;

tudzież dwóch woźnych i jednego posługacza.

Art. 5. Działania dotyczące się Kassy i rachunków Heroldyi, prowadzone będą przez Kancellaryą Rady Stanu, łącznie z funduszami tejże Rady.

Art. 6. Powoływanie osób do wyżej wyrażonego składu Kancellaryi Heroldyi, następować będzie w miarę uznania potrzeby przez Wydział stały. Liczba ta wedle powiększających się działań i zaprowadzenia wydziałów tymczasowych, pomnożoną, równie jak po załatwieniu pierwiastkowych liczniejszych czynności, stosownie do doświadczenia, zmniejszoną być może, za potwierdzeniem Namiestnika Królestwa.

Art. 7. Każdy w wydziałów tymczasowych będzie miał Sekretarza Protokólistę i Sekretarza Wydziałowego; reszta zaś czynności załatwianą będzie w Kancellaryi Wydziały Stałego.


TYTUŁ III.

Podział czynności  Heroldyi.

Art. 8. Wydział Stały Heroldyi dzieli się na trzy Sekcye, z których każda mając na czele jednego z jej Członków, którego Prezes przeznaczy, załatwia właściwe sobie czynności, mianowicie:

a, do pierwszej sekcyi należą działania wypływające z art. 16 i 17 prawa o szlachectwie, a dotyczące się szlachectwa dziedzicznego, wydawanie świadectw na przyznane szlachectwo, przygotowania dyplomów i rozpoznawanie herbów.

b, druga, oprócz pomocy Sekcyi pierwszej, załatwia interesa dotyczące się szlachectwa osobistego, sprawdza składane przez Deputacye Szlacheckie wykazy osób wniesionych do ksiąg szlacheckich; utrzymuje księgi szlachty całego Królestwa, układa Herbownik;

c, do trzecie równie, oprócz pomocy Sekcyi pierwszej, należy kierunek Kancellaryi, wykonanie przez tęż Kancellaryą decyzyów zapadłych na posiedzeniach Heroldyi, korespondencie prezydialne, oraz cały bieg i porządek postępowania biurowego.

Art. 9. Wydziały tymczasowe załatwiają jedynie przedmioty mające za cel, uznawanie dowodów szlachectwa dziedzicznego, przed ogłoszeniem prawa nabytego. Wyznaczenie takowych przedmiotów zależy od Prezesa Wydziału Stałego.


TYTUŁ IV.

Posiedzenia

Art. 10. Na posiedzeniach ogólnych, odbywanych najmniej trzy razy w tydzień, Członki Heroldyi przedstawiają referaty interesów tają koleją, jaką w Dzienniku Głównym są zapisane.

Art. 11. Wszelkie decyzye Heroldyi powinny obejmować w sobie powody z przytoczeniem artykułów prawa, na których są oparte.

Art. 12. Takowe decyzye zapadłe w sposobie art. 63 prawa przepisanym, Sekretarz Protokólista zapisuje w protokóle posiedzeń, równie jak obecność Członków na każdem posiedzeniu przytomnych. Decyzye ważniejsze zapisywane będą w całej osnowie, o załatwieniu zaś innych przedmiotów, uczyniona będzie wzmianka z powołaniem się na numer Dziennika podawczego.

Art. 13. W końcu posiedzenia protokół zawierający treść zapadłych decyzyów, przez Prezesa zacyfrowanym zostanie, Na pierwszem zaś następnem posiedzeniu Sekretarz  Protokólista przedstawi właściwą redakcyą, którą Przezes i Członki podpiszą.

Art. 14. Różność zdań zapisaną będzie w protokóle, wolno jest Członkom odmiennego zdania będącym podać do protokółu oddzielne pismo, z wyłuszczeniem powodów i zasad, co najdalej na najpierwszem posiedzeniu po zapadłej decyzyi uskutecznionem być winno.


TYTUŁ V

Rozpoznawanie dowodów.

Art. 15. Podający prośbę o przyznanie szlachectwa, winien do niej załączyć dowody, na których żądanie swoje opiera, wyrazi imię, nazwisko, stan lub urząd, miejsce i Obwód zamieszkania, niemniej oświadczenie w którego Województwa księgach szlacheckich zapisanym być pragnie.

Art. 16. Do każdego podania przyłączona będzie podpisana przez podawcę w dwóch exemplarzach specyfikacya dowodów przedstawionych Heroldyi.

Art. 17. Dziennikarz, mając sobie przez Dyrektora Kancellaryi odesłane podanie, zaciągnie takowe do Dziennika Głównego w porządku, w jakim przychodzi, a porównawszy dowody z specyfikacyą, jeżeli znajdzie zgodność, na jednym exemplarzu tejże specyfikacyi poświadczy odbiór dowodów i pod jakim numerem podanie w Dzienniku wciągniętem zostało. Tak poświadczony exemplarz zwróconym będzie stronie, lub samej, lub za pośrednictwem władzy, przez którą prośba przybyła. W razie zaś niezgodności liczby i rodzaju dowodów z specyfikacyą, uczyni o tem wzmiankę, i rzecz niezwłocznie Dyrektorowi Kancellaryi przedstawi.

Art. 18. Dla zapobieżenia wszelkim wątpliwościom i reklamacyom co do upływu czasu, artykułem 57 prawa do podania powtórnej prośby zakreślonego, wręczenie rezolucyj odmównych uskitecznionem będzie w następującym sposobie. Pomienione decyzye wraz z dowodami, przesyłane będą do właściwych Kommissarzy Obwodowych, celem niezawodnego wręczenia ich stronom właściwym z przygotowanem przez Kancellaryą Heroldyi pokwitowaniem. Kommissarz Obwodowy wezwie podającego na dzień oznaczony do odebrania rezolucyi wraz z dowodami, otrzyma od niego na przygotowanem pokwitowaniu podpis odbioru, własnoręczność takowego podpisu zaświadczy, i pokwitowanie prześle Heroldyi.

Art. 19. Wszelkie dowody, które przejdą przez rozbiór Heroldyi, oznaczone być winny napisem Dyrektora Kancellaryi właściwego Wydziału, w słowach: przedstawiono na posiedzeniu Heroldyi Wydziału N. dnia N. miesiąca N. roku N. ( podpis Dyrektora Kancellaryi ). Dla ułatwienia tej czynności, napisy takowe, oprócz podpisu, gryfem wyciskane być mogą.

Art. 20. W razie potrzeby sprawdzenia dokumentu z oryginałem, znajdującym się w jednym ze składów akt krajowych, Heroldya zamiast wysyłania na miejsce jednego z urzędników swoich, może nakazać właściwej władzy, ażeby oryginalny dokument przesłała Heroldyi. Dostrzeżona przy tej czynności wszelka nierzetelność, doniesioną będzie Namiestnikowi Królestwa.

Art. 21. Opinie Heroldyi, przedstawione wedle art. 59 Prawa, pod zatwierdzenie Rady Stanu, przesyłane będą do Sekretarza Stanu przy tejże Radzie, wraz z aktami i projektem do decyzyi Rady.

Art. 22. Na zasadzie ostatecznego zatwierdzenia Rady Stanu, wydział stały, bez względu w którymkolwiek z wydziałów tymczasowych rzecz była rozpoznawaną, wydaje świadectwa na przyznane szlachectwo w formie pod literą A oznaczonej, i takowe przesyła stronie zaposrzednictwem Deputacyi Szlacheckiej, w której Województwie podający chciał być do ksiąg szlacheckich zapisanym. Za świadectwa takowe od każdego wszczególności pobieraną będzie na rzecz Skarbu opłata 50 złp.


TYTUŁ VI

Księgi Szlacheckie

Art. 23. Heroldya stosownie do artykułu 65, 70, i 90 prawa o szlachectwie utrzymuje trojakiego rodzaju księgiszlachty całego Królestwa.

1.    Księgi szlachty dziedzicznej, która nabyła szlachectwa po ogłoszeniu prawa.

2.    Księgi szlachty dziedzicznej, która nabyła tego stanu przed ogłoszeniem tego prawa.

3.    Księgi szlachty osobistej.

Deputacye szlacheckie, oprócz utrzymywania podobnych ksiąg co do właściwych Województw, prowadzą:

4.    Księgi Genealogiczne.

1.    O księgach Szlachty dziedzicznej, która nabyła szlachectwa po ogłoszeniu prawa.

Art. 24. Deputacye szlacheckie po roztrząśnieniu złożonych sobie podań i dowodów, i po uznaniu ich za dostateczne, spiszą co do każdego w szczególności interesanta wykaz podług załączonego wzoru pod lit. B. i takowy wraz z dowodami przy oddzielnym raporcie prześlą Heroldyi.

Art. 25. Skoro Heroldya wnioski Deputacyi zatwierdzi, natenczas Deputacya wpisze podającego do księgi Szlacheckiej Województwa, utrzymywanej podług wzoru C.
Heroldya zaś w zaciągnieniu tego interesanta do swojej przeznaczonej na to księgi całego Krolestwa, zastosuje się do wzoru D.

II. O księgach szlachty dziedzicznej, która nabyła tego stanu przed ogłoszeniem prawa.

Art. 26. Szlachta, która chce wywodzić stan nabyty przed ogłoszeniem prawa, udaje się do Heroldyi, stosownie do art.55 rzeczonego prawa, lub wprost, lub przez Kommissyą Wojewódzką.

Art. 27. Po uzyskaniu świadectwa tej władzy przyznającego szlachectwo, zgłaszający się zapisanym będzie do właściwych ksiąg według wzoru E. przez Heroldyą utrzymywanych.
Następnie właściwa Deputacya szlachecka zapisze do księgi swojej wsposobie jak wskazuje wzór pod lit. F.

III. O szlachcie osobistey.

Art. 28. W założeniu i utrzymywaniu ksiąg szlachty osobistej zachowanem będzie toż samo postępowanie, jak względem szlachty dziedzicznej, nabywającej tego stanu po ogłoszeniu prawa.
Wzory do ksiąg tego oddziału oznaczone są pod literą G, dla Deputacyi Szlacheckiej; pod lit.H, dla Heroldyi.

IV. O Księgach Genealogicznych.

Art. 29. Księgi genealogiczne szlachty każdego Województwa utrzymywane będą przez Deputacye szlacheckie podług wzoru J.
Zapisanie to do nich nie wprzód nastąpi, aż po zatwierdzeniu Heroldyi na wniosek właściwej Deputacyi.

Art. 30. Szczególne objaśnienia, jakie potrzebne być mogą przy zapełnieniu rubryk we wszystkich powyższych księgach, wyrażone są na samych wzorach.

Art. 31. Z doniesień, jakie Heroldya, stosownie do art. 89 prawa, od władz krajowych odbiera o zmianach zaszłych między urzędnikami, skoro ją dojdzie wiadomość o przejściu Szlachcica osobistego do szlachty dziedzicznej, stosowne odmiany w księgach swoich dopełni i o nich właściwe Deputacye w tym samym celu zawiadomi.

Art. 32. Wszelkie księgi będą sznurowe, opieczętowane, liczbowane i parafowane; papier do nich, jak równie do świadectw i dyplomatów, umyślnie na to w fabryce wyrobiony być ma.

Art. 33. Każda litera alfabetu mieć będzie oddzielną księgę z dodatkowemi w miarę potrzeby tomami i z właściwym do każdego skorowidzem, po zapełnieniu przygotowanym.

Art. 34. W razie przeniesienia się szlachcica z Województwa, w którego księgi szlacheckie był zapisany, do innego Województwa, właściwe deputacye zniosą się między sobą celem wykreślenia w jednej, a zapisania w drugiej, o czem obie złożą rapport Heroldyi.

Art. 35. Świadectwa o zapisaniu do ksiąg szlacheckich, właściwe deputacye na żądanie stron wydawać będą.

Art. 36. Założenie wszystkich powyższych ksiąg, ich przygotowania i jednostajności Heroldya dopilnuje.


TYTUŁ VII.

Obowiązki i attrybucye  Prezesa Heroldyi.

Art. 37. Prezes Heroldyi ma zwierzchni dozór i kierunek wszystkich działań tej magistratury, On przestrzega, aby interesa z należytą odbywane były rozwagą, pospiechem i porządkiem. Do niego należy czuwanie nad wykonaniem wyższych rozkazów i postanowień; On mocen jest rozdzielać pracę pomiędzy Członków bez względu nawet na sekcye.

Art. 38. Prezes przedstawia Namiestnikowi Królestwa potrzebę utworzenia Wydziałów tymczasowych i między takowe wydziały prace przeznacza.

Art. 39. Podaje do nominacyi Namiestnikowi Królestwa następujących urzędników kancellaryi: Sekretarzy, Archiwistę, Kontrolera, Assessora heroldycznego i rysownika kierującego częścią techniczną, wszystkich innych sam mianuje.

Art. 40. Do Prezesa należy utrzymywanie listy konduity Członków Heroldyi i całego składu jej Kancellaryi, oraz przedstawianie takowej Namiestnikowi Królestwa.

Art. 41. Prezes Heroldyi czuwa zarazem nad postępowaniem deputacyów szlacheckich. Jeżeli przy rozpoznawaniu ich działań okaże się jaki nieporządek lub nadużycie, donosi o tem Namiestnikowi Królestwa, równie jak o środkach przez Heroldyą użytych celem sprostowania uchybień. W razie zaś, gdyby takowe środki przechodziły zakres władzy Heroldyi, postępuje wedle otrzymanych wyższych rozkazów.

Art. 42. W przedmiotach większej nagłości i prostego wykonania, nienależących do narady ogólnego posiedzenia, jakoteż w korrespondencyach prezydialnych, sam wydaje decyzye, o których jednak wiadomość powinna być na pierwsze posiedzenie przez Dyrektora Kancellaryi wniesioną.

Art. 43. Żaden z Członków Heroldyi, bez pozwolenia Prezesa Wydziału Stałego, oddalić się nie może z miejsca swego urzędowania. Żądający urlopu na czas dłuższy jak na cztery tygodnie, lub na wyjazd za granicę, potrzebuje pozwolenia Namiestnika Królestwa. W takim razie Prezes urządza zastępstwo i czuwa, aby żadna w działaniach władzy przerwa nie nastąpiła.

Art. 44. Za nieregularne działanie, zwłokę, niezgodną z przepisami prawa decyzyą, słowem: za swój podpis, Prezes jest odpowiedzialnym.

Art. 45. Powyższe przepisy rozciągają się do prezydujących w wydziałach tymczasowych, o ile nie są wyłącznie prawem i niniejszą organizacyą przywiązane do obowiązków i attrybucyj Prezesa, kierującego Wydziałem Stałym.


TYTUŁ VIII.

Obowiązki i Attrybucye Członków Heroldyi.

Art. 46. Obowiązkiem jest Członków Heroldyi interesa Sekcyj swoich, równie jak te, które im przez Prezesa, lub właściwych prezydujących poruczone zostaną, z należytym staraniem i pospiechem, wraz z dowodami rozpoznawać; stosujące się do nich przepisy prawa ściśle rozważyć; każdy przedmiot, wedle zastrzeżonej prawem kolei, z rzetelną i dokładną opinią na posiedzeniu przedstawić.

Art. 47. Do nich należy dopilnować, aby decyzye wiernie, jasno i dokładnie były zapisywane, następnie zaś przestrzegać ścisłego ich wykonania w pracach właściwych Sekretarzy, które przez nich w tym celu przejrzane, udokładnione i zacyfrowane być mają.

Art. 48. Za zwłokę, nieregularne działanie, niezgodną z aktami i prawem opinią, w ogólności za swój podpis, Członkowie Heroldyi, każdy co do swojej części i spraw mu poruczonych, są odpowiedzialni.


TYTUŁ IX.

Obowiązki i Attrybucye
Dyrektorów Kancellaryi.

Art. 49. Dyrektor Kancellaryi Wydziału Stałego ma dozór nad całym składem i porządkiem Kancellaryi. Pod ogólnym zarządem Prezesa pilnuje ścisłego wypełniania powinności przez wszystkie oddziały służby biurowej.

Art. 50. Otwiera wszelkie pisma, oprócz adresowanych do Prezesa i po zapisaniu na nich prezentaty, przedstawia Prezesowi, celem rozdzielenia pomiędzy Sekcye lub Wydziały, oraz dla zasiągnienia poleceń jego w rzeczach prezydialnych; oznacza przedmioty, które, stosownie do art. 62 prawa, przed wszystkiemi innemi załatwiane być winny; następnie takowe pisma oddaje Dziennikarzowi, dla wpisania w Dziennik Główny, i oddania właściwym Wydziałom lub Sekcyom za pokwitowaniem właściwych Sekretarzy.

Art. 51. Na każdem posiedzeniu Dyrektor Kancellaryi podaje Prezesowi wykaz interesów, jaką koleją wnoszone być mają. Czuwa nad pilnem wyprawieniem przedmiotów mających zastrzeżone prawem przed innemi pierwszeństwo. Przygotowywa interesa prezydialne, i względem tych wszystkich obowiązków stosownej ulega odpowiedzialności.

Art. 52. Też same obowiązki, attrybucye i odpowiedzialność rozciągają się, w miarę poruczonych im działań, do Dyrektorów Kanellaryi w Wydziałach tymczasowych.


TYTUŁ X.

Obowiązki, Attrybucye i odpowiedzialność innych osób, do składu Kancellaryi Heroldyi należących.


I.    Assessor Heraldyczny.

Art. 53. Dla tem dokładniejszego dopełnienia art. 83, 85 i 97 prawa o Szlachectwie, będzie przy Wydziale Stałym Heroldyi  Assessor Heraldyczny, którego obowiązkiem jest, stosownie do rzeczonych przepisów, udzielać opinią względem właściwości żądanych herbów, a mianowicie: iżby te widocznemi znakami różniły się od herbów innych rodzin, i ażeby w rysunku takowych ściśle zachowane były prawidła tej nauki.

Art. 54. W rozpoznawaniu i ocenianiu autentyczności dawniejszych dokumentów, równie jak w układzie herbownika, o ile Heroldya będzie miała potrzebę korzystać z dzieł dotyczących się dawnych rodzin szlacheckich, Assessor Heraldyczny winien jest polecone sobie w tej mierze poszukiwania i wnioski, na żądanie każdego wydziału, przedstawiać, za które staje się odpowiedzialnym.

Art. 55. Przywołany na posiedzenie któregokolwiek Wydziału, ma głos doradczy.  

Art. 56. Pod jego dozorem zostaje Biblioteka Heroldyi.

Art.57. Urzędnik ten wykona następującą przysięgę: ?Ja NN. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, iż powierzony mi Urząd i obowiązki Assessora Heraldycznego, z całą pilnością i gorliwością wypełniać będę, w ocenianiu dokumentów i w dawaniu opinii, trzymać się będę sumiennej rzetelności i przepisów nauki, nie uwodząc się żadnym dla stron względem, przyjaźnią, wdzięcznością, zemstą, nienawiścią, prośbami, lub jakiemikolwiek osobistemi widokami, sekretu i doszłych mnie wiadomości nie nadużyję; słowem: wypełniając dane mi polecenia przez Heroldyą i jej Prezesa, tak postępować będę, iżbym zachował wierne świadectwo nienadwerężonego sumienia. Tak mi Boże dopomóż i niewinna Syna Jego męko.?


II.    Rysownik kierujący częścią techniczną.

Art.58. Część rysunkowa i kaligraficzna, co do przygotowania dyplomatów, świadectw przyznanego szlachectwa, herbów, oraz układu herbownika, zostaje pod kierunkiem Naczelnego Rysownika, który odpowiedzialnym jest za wierność rysunków i ich kopij, oraz za całość składu pism, ksiąg i rysunków, które pod jego kluczem zostawać mają.

Art. 59. Urzędnik ten, na zasadzie zapadłych decyzyów, i wedle przepisać się mających przez Heroldyą prawideł, stosownie do art. 96 i 98 prawa, układa i prowadzi herbownik, pilnując razem druków i sztychów.

Art. 60. Rota przysięgi jego jest następująca: ? Ja NN. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, iż powierzony mi Urząd Rysownika Heroldyi i przywiązane do niego obowiązki, wedle przepisów prawa, organizacyi i wydanych mi przez władzę poleceń, z całą pilnością i gorliwością wykonywać będę, sekretu i doszłych mnie wiadomości, dla zadanych osobistych widoków nie nadużyję, powierzony mi skład ksiąg, pism i rysunków najtroskliwiej zachowam i we wszystkiem tak postępować będę, jak na wiernego i sumiennego Urzędnika przystoi.- Tak mi Boże dopomóż i niewinna Syna Jego męko.


III.    Kontroller prowadzący księgi szlacheckie.

Art. 61. Prowadzenie ksiąg Heroldyi z odpowiedzialnością za ich porządek, całość, za zgodność z aktami wydanemi decyzyami, za pełnienie, poruczone jest Kontrollerowi, który następującą wykona przysięgę: ? Ja NN. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, iż pełniąc sumiennie powierzony mi obowiązek Kontrollera Heroldyi, wszelkie przepisy, instrukcye i polecenia Władzy nademną przełożonej, wiernie wykonam, księgi Heroldyi Królestwa zgodnie z aktami i decyzyami prowadzić, takowe w całości i porządku utrzymywać będę, przestrzegając sekretu Izby i postępując w dopełnianiu powinności, jak na prawego Urzędnika przystoi.- Tak mi Boże dopomóż i niewinna Syna Jego męko.?


IV.    Sekretarz Protokólista, Sekretarze Sekcyj i Wydziałów.

Art. 62. Głównym obowiązkiem Sekretarza Protokólisty jest, prowadzić protokół posiedzeń Heroldyi, wedle przepisów wskazanych w art. 11, 12, 13 i 14 niniejszej organizacyi.

Art. 63. Sekretarz Protokólista utrzymuje pod swojem zamknięciem, przy protokółach posiedzeń, oddzielne zdania, o jakich w art. 14 jest mowa.

Art. 64. Jest razem Sekretarzem Prezydyalnym i wykonywa pomocnicze czynności przy Dyrektorze Kancellaryi.

Art. 65. Sekretarze Sekcyjni w Wydziale Stałym i Sekretarze Wydziałów tymczasowych, utrzymywać będą dzienniki interesów przepisanych Sekcyi lub Wydziałowi, z których odbioru Dziennikarza ogólnego pokwitują.

Art. 66. Do Sekretarzy Sekcyjnych należy: przygotowanie interesów, które poruczone im będą przez członków Heroldyi, oraz extendowanie decyzyów na posiedzeniu zapadłych. W tej czynności Sekretarze stosować się jak najściślej powinni do osnowy decyzyi bez dowolnych opuszczeń lub dodatków, i zachowując treść decyzyi wierną i jasną.

Art. 67. Każdą przygotowaną expedycyą Sekretarz podaje właściwemu Członkowi Sekcyi lub właściwemu Dyrektorowi Kancellaryi do przejrzenia i  zacyfrowania, i obowiązany jest sprawdzać munda z minutami. Wreszcie Sekretarze w Wydziałach i Sekcyj, winni są wypełniać dane im polecenia przez Prezesa, właściwych prezydujących Członków Heroldyi, i Dyrektorów Kancellaryi, z odpowiedzialnością do swoich obowiązków przywiązaną.

Art. 68. Sekretarz Protokólista i Sekretarze Heroldyi wykonają przysięgę na rotę następującą:
? Ja NN. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, iż powierzone mi obowiązki Sekretarza Protokólisty ( lub Sekretarza Heroldyi ) ściśle wypełniać, protokóły narad Heroldyi, ( te ostatnie trzy wyrazy inni Sekretarze w przysiędze swojej opuszczają), expedycye wydawanych przez tę magistraturę decyzyów, z największą dokładnością, pospiechem i wiarą prowadzić i uskuteczniać będę, względem wszelkich poruczonych mi pism, lub wiadomości ścisły sekret zachowam, nie uwodząc się żadnym na korzyść lub szkodę stron interesowanych osobistym względem, ani jakimkolwiek widokiem. Tak mi Boże dopomóż, i niewinna Syna Jego męko?.


V.    Archiwista.

Art. 69. Archiwista Heroldyi utrzymywać będzie akta tak ogólne, jak szczególne. Do pierwszych należą wszelkie urządzenia, decyzye i pisma stosujące się do ogólnych działań Heroldyi; drugie obejmują wszelkie papiery i dowody z jednym oddzielnym interesem związek mające.

Art. 70. Wszelkie akta opatrzone być winny dokładnemi rotułami.
Archiwista utrzymuje razem ogólne reportorium akt obejmujące numer ciągły, osobę lub władzę, której się dotyczą, treść ich przedmiotu, liter i numer voluminu.

Art. 71. Na żądanie Sekretarzy, jeżeli są akta ściągające się do podania, takowe Archiwista dołączy, i na dole samego podania  zapisze ich rubrum; na grzbiecie zaś akt położy numer pisma, do którego dołączone zostały, albo zaświadczy, że żadnych poprzedniczych akt nie masz.

Art. 72. Którejkolwiek Sekcyi i Wydziałowi podania przepisane będą, Archiwista otrzyma od Sekretarza pokwitowanie na dołączone akta, w osobnej na to przygotowanej książce.
Po załatwieniu interesu, akta zwracają się do archiwum, wtenczas Sekretarz kwitując, ma obowiązek dopilnować, aby jego pokwitowanie w księdze wykreślonem zostało: i z chwilą oddania numeru do akt właściwych. Archiwista numer na grzbiecie akt zapisany przekreśli.

Art.73. Archiwista odpowiedzialny za porządne utrzymywanie akt, ich wierną straż i całość, oraz ścisłe dopełnienie przepisów i przy objęciu swego obowiązku wykona następującą przysięgę:
Ja NN. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, iż pełniąc powierzony mi obowiązek Archiwisty Heroldyi, wszelkie przepisy, instrukcye i polecenia władzy nade mną przełożonej wiernie zachowam, oddanych dozorowi menus pism najtroskliwiej i w najzupełniejszym porządku strzedz będę, sekretu Izby i doszłych do mnie wiadomości, w żaden sposób, na korzyść lub szkodę którejkolwiek strony, dla osobistego widoku nie nadużyję: słowem w całem mojem postępowaniu zachowam sumienną rzetelność i wiarę. Tak mi Boże dopomóż i niewinna Syna Jego męko.


VI. Dziennikarz razem Expedytor.

Art. 74. Obowiązkiem Dziennikarza Expedytora jest:

a.    Zaciągnąć do Dziennika głównego wszelkie pisma do Heroldyi przychodzące i z niej wychodzące.

b.    Utrzymywać kontrollę z Sekretarzami co do interesów oddawanych Sekcyom lub Wydziałom.

c.    Odbierać minuty expedycyj wyszłych z Heroldyi, i resztę rubryk Dziennika głównego zapełnić.

d.    Dopilnować zwrotu akt wziętych z Archivum, o ile takowe przy expedycyi nie mają być wysłane.

Art.75. Dziennikarz Expedytor odbiera od Sekretarzy minuty expedycyj, takowe między przepisujących rozdziela, czuwa nad porządnem, czystem i spiesznem ich wygotowaniem, utrzymuje kontrollę tej pracy, podpisane expedycye według adresu wyprawia, poświadcza dzień wyprawy minuty.

Art. 76. Expedycye rozsyłane stronom przez woźnych lub przez pocztę, zapisywane będą w osobne na ten cel przygotowane książki, które Dziennikarz Expedytor często rewiduje dla przekonania się, czyli woźni pism niezatrzymują, i czyli właściwie podług adressu są oddawane.

Art. 77. Dziennikarz Expedytor, odpowiedzialny za porządek, wierność i pośpiech swych działań, wykona przysięgę na rotę:
? Ja NN. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, iż powierzony mi obowiązek Dziennikarza Expedytora, w Kancellaryi Heroldyi, wiernie sprawować będę, przepisy instrukcyi i dane mi polecenia przez władzę nedemną przełożoną, sumiennie wykonam, sekretu Izby i doszłych do mnie wiadomości, pod żadnym osobistym względem nie nadużyję, w ogólności w całem postępowaniu mojem tak się zachowam, jak na wiernego i uczciwego urzędnika przystoi. Tak mi Boże dopomóż i niewinna Syna Jego męko.?


VII.    Pomocnicy Rysownika, Kaligrafowie, Podsekretarze i inni Officyaliści.

Art. 78. Pomocnicy Rysownika zostający pod bezpośrzednim tegoż nadzorem, i obowiązani wykonywać wszelkie polecenia Heroldyi, oraz jej Prezesa, a za dokładność służby równie odpowiedzialni, wykonają powyższą w art. 70 przepisaną przysięgę, z opuszczeniem jedynie wyrazów: powierzony mi skład ksiąg, pism i rysunków, najtroskliwiej zachowam.

Art. 79. Kaligrafowie i Podsekretarze wykonają przysięgę:
? Ja NN. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, iż obowiązki ( Kaligrafa lub Podsekretarza ) podług przepisów prawa i organizacyi, z wszelką pilnością i gorliwością wykonywać będę, poruczone mi prace i polecenia jak najstaranniej wypełnię i uskutecznię, doszłe do mnie wiadomości sumiennie zachowam; słowem, postępując z rzetelnością i wiarą nic nie dopuszczę, coby ze szkodą służby być mogło. Tak mi Boże dopomóż i niewinna Syna Jego męko.?

Art. 80. Przysięga woźnych i posługacza:
? Ja NN. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, iż wszelkie rozkazy i polecenia wiernie wykonywać będę, poruczoną mi straż, porządek w biurach zachowam, nikomu do nich tajemnego lub zabronionego wstępu nie dozwolę ( w roznoszeniu pism i expedycyj postępować będę z należytym pospiechem słowem ), wszystkich powinności moich najrzeletniej starać się będę dopełniać. Tak mi Boże dopomóż i niewinna Syna Jego męko?.


TYTUŁ XI.

Ogólne przepisy co do odpowiedzialności.

Art. 81. Oprócz powyższych poszczególnie wymienionych przepisów, działania i obowiązki osób, składających Kancellaryą Heroldyi, są w ogólności też same, jak w innych gałęziach rządowych i takaż za ich niedopełnienie spada na przekraczających odpowiedzialność.

Art. 82. Prezes Heroldyi ma prawo, w razie przewinienia, napomnąć, karami pieniężnemi w papierze stemplowym obciążać i w urzędowaniu zawieszać.

Art. 83. Oddalenie od służby, lub oddalenie pod Sąd za przestępstwa Kodexem Karnym przewidziane, nastąpić może jedynie za decyzyą władzy, przez którą wykraczający był mianowany.


TYTUŁ XII.

Rapporta.

Art. 84. W pierwszych óśmiu każdego miesiąca Dyrektor Kancellaryi przedstawi Prezesowi numeryczny wykaz interesów w upłynionym miesiącu do Heroldyi wniesionych, załatwionych i do załatwienia pozostających.

Art.85. Prezes przekona się o przyczynach każdej zaległości, czyli ta z winy urzędnika, oficyalisty, lub z innych przeszkód pochodzi; w pierwszym razie użyje środków przeciw urzędnikowi opieszałemu, w drugim starać się będzie o rychle usunienie trudności tamujących postęp działania.

Art. 86. Z pomienionych rapportów miesięcznych Prezes z upływem każdego kwartału zdawać będzie dokładną sprawę Namiestnikowi Królestwa z czynności Heroldyi.
Takowe sprawozdania, obok tabellarycznego wykazu wszelkich spraw przybyłych, załatwionych i do załatwienia pozostających zawierać będą uwagi dotyczące się dobra służby, i jakie Prezes podać do wyższej decyzyi za rzecz potrzebną osądzi.
Rapporta Prezesa obejmują czynności wszystkich wydziałów. W tym celu Dyrektorowie Kancellaryi Wydziałów tymczasowych składają, wedle powyższego przepisu i formy, wykazy prac wydziałowych swoim prezydującym, którzy je przesyłają Prezesowi Wydziału stałego.


TYTUŁ XIII.

Rozporządzenia ogólne.

Art. 87. Wszystkie podania prywatnych zgłaszających się do Heroldyi pisane być mają na papierze stemplowym ceny złotych dwóch.
Równie przedstawienia Kommissyów Wojewódzkich, o rozpoznawanie dowodów szlachectwa osób, które z mocy art. 55 prawa, za pośrednictwem tych władz, prośby do Heroldyi zanoszą, na dwu-złotowem stemplu czynione być winny.
Oryginalne dowody obłożone będą skasowanym papierem stemplowym dziesięcio groszowym, kopie zaś, wyciągi i wypisy na właściwym stemplu pisane i podawane być mają.
Przestrzeganie użycia stempla i kontrawencyi popełniać się mogących, należy z obowiązku do Dyrektora Kancellaryi i Referenta interesu.

Art. 88. Pod względem portoryi prywatni, w interesach szlachectwa zgłaszający się do którejkolwiek władzy z podaniami swemi przez pocztę, obowiązani są właściwe porto opłacać. Przestrzeganie tego do Dziennikarza należy.

Art. 89. Korrespondencye w tych samych przedmiotach między władzami wolne są od opłaty portoryi.

Art. 90. Nikomu z obcych, do składu Kancellaryi Heroldyi nienależących, nie jest wolno czytać pism będących w Archivum lub w obiegu kancellaryjnym. Tem mniej komukolwiek, bez szczególnego pozwolenia na piśmie Prezesa, mogą być z nich udzielane kopie lub wypisy.

Art. 91. Sami nawet Członkowie nie mogą brać interesów z aktami do mieszkań swoich.

Art. 92. Wszelkie skrobanie wyrazów, liter lub liczb tak w protokóle posiedzeń przy zapisywaniu decyzyi, jak w księgach tytułem 6 wyszczególnionych, jest zabronione.
W razie nieuchronnej potrzeby zmylony wyraz lub numer należy raczej przekreślić, a inny na to miejsce wpisany, podać Prezesowi Heroldyi do zacyfrowania.

Art. 93. Expedycye Heroldyi wychodzą z podpisem Prezesa i Dyrektora Kancellaryi.

Art. 94. Inwentarz wszelkich utensyliów i sprzętów biurowych utrzymywanym będzie z wyszczególnieniem zmian, jakie w nim  zachodzić mają, pod okiem Dyrektora Kancellaryi Wydziału stałego.

Art. 95. Gdy czas i doświadczenie okaże potrzebę uzupełnienia lub zmiany przepisów, w niniejszej organizacyi objętych, Prezes Heroldyi, po zasiągnieniu zdania Członków Wydziału stałego, czynić będzie właściwe przedstawienia Namiestnikowi Królestwa.
Ogłoszenie urzędowe niniejszej organizacyi poleconem jest Heroldyi za pośrednictwem Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych.


Przyjęto na posiedzeniu Rady stanu d. 20 Sierpnia ( 1 Września ) 1836 roku.

( podpisano) Xiążę Warszawski.


Sekretarz Stanu, ( pod. ) Brodowski.

Zgodno z oryginałem, Sekretarz Stanu,
( podpisano ) Brodowski.


Za zgodność, Członek Heroldyi,

Dyrektor jej Kancellaryi,

Referendarz Stanu,
( podpisano ) Chyliczkowski.


 

Poprawiony (niedziela, 12 czerwca 2011 08:14)

 
Naszą witrynę przegląda teraz 131 gości